رفتن به محتوای اصلی

معاونت توسعه عمران

 • هدایت و حمایت ونظارت عالیه برای اجرای کلیه پروژه های عمرانی در مناطق عشایری .
 • تدوین نظام فنی اجرایی سازمان با هماهنگی وهمکاری واحدهای شهرستانی  .
 • برنامه ریزی در جهت بکارگیری روشهای مناسب کنترل پروژه دراجرای طرح های مرتبط با سازمان .
 • تهیه و تنظیم استاندارد ها و معیارهای فنی مورد نیاز در طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی در چارچوب مقررات مربوط .
 • تهیه دستورالعمل خدمات فنی مورد نیاز طرح های عمرانی و زیر بنایی .
 • تهیه وکنترل نقشه های تیپ اجرایی ویکسان نمودن نقشه ها بادر نظر گرفتن شرایط حاکم بر طراحی ها .
 • بررسی و تصویب محاسبات فنی پروژه ها بنا به درخواست واحدهای شهرستانی .
 • تهیه و تنظیم شیوه های نگه داری پروژه های عمرانی درمناطق عشایری .
 • تهیه و تنظیم و پیشنهاد دوره های آموزشی مورد نیاز امور عمرانی به بخش های ذی ربط .
 • پیگیری تامین امکانات مورد نیاز پروژه های شهرستانی در صورت لزوم ودرخواست آنها .
 • بازدید و نظارت و تنظیم گزارش از پروژه های عمرانی و تجزیه و تحلیل آن وارائه به مسئولین .
 • هماهنگی با واحد های خارخ از سازمان به منظور تحقق برنامه های مصوب عمران و امور زیربنایی .
 • نظارت عالیه و تایید نقشه برداری و نقشه کشی وفتوگرامتری مورد نیاز پروژه های عمرانی درصورت لزوم .
 • بررسی طرح های آماده سازی کانون های توسعه واسکان درصورت لزوم .
 • ارزیابی کمی و کیفی پروژه های عمرانی .
 • تهیه طرح ،اجرا و نظارت بر پروژه ها .
معاون توسعه و امور زیربنائی
رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

 • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
 • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
 • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
 • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
 • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
 • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی