رفتن به محتوای اصلی

معرفی اداره کل

باتوجه به اهميت جامعه عشايراداره امور وسياست گزاری های مربوط به آن کم وبيش مدنظر دولتهای وقت بوده است به طوریکه درسال ۱۳۲۵ شورای عالی عشايرايران زير نظر وزارت دربار به منظور رسيدگی به امورعشايربه وجود آمد درسال ۱۳۴۵ نيز کميته ای به منظور تدوين برنامه های عمرانی عشاير دربرنامه چهارم تشکيل شد.

انجام امورمربوط به جامعه عشايرازسال ۱۳۴۷ به دفتر آبادانی مناطق عشايری دروزارت آبادانی ومسکن سپرده شد ودرسال ۱۳۵۱ تحت عنوان طرح نیازمنديهای جوامع دامداران متحرک ايران انجام اين مسئوليت به وزارت کشاورزی ومنابع طبيعی واگذار گرديد. در۲۰ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی سابق قانون تشکيلات سازمان دامداران متحرک راباوظايف مشخص و تحت نظارت وزارت کشاورزی ومنابع طبيعی به تصويب رسانيد .پس از پيروزی انقلاب اسلامی ودرتاريخ ۶۱/۱۱/۸ به دستور تخست وزير محترم وقت ستاد عالی عشاير زير نظر وزارت کشور تشکيل واولين جلسه آن درروز دوشنیه مورخه ۶۲/۲/۱۲ دردفتر وزير محترم کشوروباشرکت وزراء کشاورزی ،بهداری ، آموزش وپرورش، ارشاد اسلامی ، جهاد کشاورزی وسپاه پاسداران برگزار وحدود ۵۰ جلسه ادامه يافت . به دنبال آن درپی تصويب اساسنامه جهاد کشاورزی ازسوی مجلس شورای اسلامی درسال ۱۳۶۲ سازمان امورعشايرازوزارت کشاورزی منتزع وبه وزارت جهاد کشاورزی ملحق گردید . درحال حاضرنيزباعنايت به ارغام وزارتخانه های جهاد سازندگی وکشاورزی سازمان امورعشاير ايران بعنوان يکی ازسازمانهای وابسته به وزارت جهادکشاورزی مسئوليت ساماندهی به جامعه عشاير کشور برعهده دارد.

رنگ
سایز متن

شناسه اداره کل امور عشایر استان

  • تلفن تماس: ۳۴۴۵۷۰۶۱-۲(۰۴۱)
  • پیامک: ۳۰۰۰۱۲۲۲۰۰۰۰۱۲
  • تلفن فکس: ۰۴۱۳۴۴۵۳۰۳۹
  • ایمیل: info@ashayer-ea.ir
  • وبسایت: https://ashayer-ea.ir
  • آدرس: تبریز خیابان راه آهن، نبش کوی بهراد، اداره کل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی