رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰-۰۳-۳۰

تصويبنامه راجع به تشكيل شوراي عالي عشاير ايران

تصويبنامه راجع به تشكيل شوراي عالي عشاير ايران

(مصوب۹/۷/۱۳۶۵هيأت وزيران)

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۶۵ تصويب نمودند شوراي عالي عشاير ايران به شرح ذيل تشكيل گردد:

 

شوراي عالي عشاير ايران

ماده ۱- هدف

به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در جهت رسيدگي به وضع جامعه عشایر کوچ نشین ایران که به صورت قبیله­ای و عشیره­ای و چادرنشینی زندگی می­نمایند و محور فعالیت اقتصادی آنان بر اساس دامداری سنتی متکی به کوچ (حرکت متناوب فصلی ییلاق و قشلاق) استوار می­باشد و برای بهبود زندگی و احیای فرهنگ و سنتهای اسلامی و اصیلی عشایری و استفاده صحیح از توان و استعدادهای بالقوه اقتصادی، به وی در امر دامداری برای رسیدن به اهداف خودکفایی و بهره­گیری مناسب از روحیه سلحشوری و شجاعانه عشایر در زمینه­های رزمی و نظامی در راستای حفاظت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی شورای عالی عشایر ایران و ارگان آن به شرح زیر تشکیل
می­شود:

 

 

ماده ۲- تشکیلات

شورای عالی عشایر ایران به ریاست نخست وزیر و عضویت وزرای کشور، جهاد سازندگی، برنامه بودجه، آموزش و پرورش، کشاورزی و دبیر شورای عالی که به وسیله نخست وزیر تعیین می­گردد و دو تن از صاحبنظران و خبرگان عشایری (به انتخاب اعضا) در نخست وزیری تشکیل می­گردد.

تبصره  ۱- در غیاب نخست وزیر ریاست شورای عالی عشایر به عهده وزیر کشور خواهد بود.

سایر وزرا در صورت لزوم می­توانند در شورای عالی با حق رأی شرکت نمایند.

تبصره ۲ - شورای عالی عشایر ایران دارای ارگان زیر می­باشد:

الف- دبیرخانه شورای عالی عشایر

ب- کمیسیون سیاسی - اجتماعی

ج- کمیسیون اقتصادی - عمرانی

د- شورای عشایر استان

هـ- شورای عشایر شهرستان.

الف: دبیرخانه شورای عالی عشایر در نخست وزیری و زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل می­شود.

ب: کمیسیون سیاسی - اجتماعی به ریاست وزیر کشور یا معاون سیاسی- اجتماعی وزارت کشور (مسئول کمیسیون) و با حضور فرماندهان بسیج مستضعفین، کمیته­های انقلاب اسلامی، ژاندارمري جمهوري اسلامي، معاونين وزارتخانه­هاي آموزش و پرورش، ارشاد اسلامي، اطلاعات و نمايندگان دبير شوراي عالي عشايري، مديرعامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي و رئيس سازمان امور عشاير (مسئول كميسيون اقتصادي عمراني) و دو تن از صاحبنظران و خبرگان عشايري در وزارت كشور تشكيل مي­شود. دبير كميسيون مذكور توسط وزير كشور انتخاب خواهد شد.

ج- كميسيون اقتصادي عمراني به رياست وزير جهاد سازندگي يا رئيس سازمان امور عشاير ايران (مسئول كميسيون) و با حضور معاونين وزارتخانه­هاي كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، برنامه و بودجه، بازرگاني، كشور (مسئول كميسيون سياسي - اجتماعي) و مدير عامل سازمان صنايع دستي ايران و نماينده دبير شوراي عالي عشاير و دو تن از صاحبنظران و خبرگان عشايري در وزارت جهاد سازندگي تشكيل مي­شود.

دبير كميسيون مذكور توسط وزير جهاد سازندگي انتخاب خواهد شد.

د- شوراي عشاير استان در مراكز استانهاي عشايري (با تأئيد شوراي عالي عشاير) شوراي عشاير استان به رياست استاندار و عضويت مسئولين واحدهاي ذيربط مشابه با شوراي عالي عشاير تشكيل مي­شود. دبير شوراي عشاير استان را استاندار تعيين خواهد كرد و كميسيونهاي سياسي- اجتماعي و اقتصادي- عمراني با همان تركيب در استان تشكيل خواهد شد.

هـ- شوراي عشاير شهرستان در مراكز شهرستانهاي عشايري (با تأئيد شوراي عشاير استان) شوراي عشاير شهرستان به رياست فرماندار و عضويت مسئولين واحدهاي ذيربط مشابه، شوراي عشاير استان تشكيل مي­شود. دبير شوراي عشاير شهرستان را فرماندار تعيين خواهد كرد و كميسيونهاي سياسي- اجتماعي و اقتصادي- عمراني با همان تركيب در شهرستان تشكيل خواهد شد.

 

ماده ۳- تشکیل جلسات

جلسات شوراي عالي عشاير و شوراهاي استان و شهرستان هر ماه يك بار و جلسات كميسيونها هر ۱۵ روز يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات با نصف به علاوه يك نفر از كل اعضاي جلسه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۴- وظايف

الف- وظايف شوراي عالي عشاير ايران:

(۱) سياستگذاري پيرامون چگونگي زندگي عشاير در مناطق مختلف كشور.

(۲) تصميم گيري پيرامون برنامه­هاي كوتاه مدت و درازمدت ارائه شده توسط هر يك از دستگاههاي ذيربط يا كميسيونها با دبيرخانه شورا يا شوراهاي استان و شهرستان در امور كوچ واسكان و تأمين اعتبار موردنياز.

(۳) ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه­ها و ارگانهاي ذيربط جهت رفع تگناهاي موجود در جوامع عشايري.

(۴) نظارت بر چگونگي انجام وظايف و تعيين سهميه اعتبارات و دريافت گزارش برنامه­ها و عملكرد هر كدام از وزارتخانه­ها و دستگاههاي ذيربط در مناطق عشايري باتوجه به نسبت جمعيت عشاير.

(۵) پيگيري ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت بهبود توسعه و تضمين خريد توليدات دامي، لبني، زراعي و صنايع دستي عشاير از طريق مناسب.

(۶) ارائه و تعيين خط مشي و تصميم گيري در مورد طرحهاي زيربنايي در ارتباط با مسايل امنيتي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و خدماتي - عمراني عشاير در مسير كوچ و در مناطق ييلاق و قشلاق به وسيله ارگانهاي ذيربط و تأمين اعتبارات موردنياز.

(۷) ايجاد هماهنگي بين استانهايي كه داراي عشاير برون كوچ مي­باشند.

(۸) پيشنهاد تأمين بودجه خاص جهت پرداخت خسارات احتمالي و كمك به عشاير در هنگام سوانح طبيعي از قبيل سيل، بيماريهاي واگير دامي و خشكسالي و غيره.

(۹) كمك به ايجاد زمينه­هاي لازم جهت پرورش و رشد و بكارگيري استعدادهاي رزمي و نظامي عشاير در جهت حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مرزهاي كشور اسلامي.

(۱۰) كمك به ايجاد زمينه­هاي لازم جهت توسعه و بسط و گسترش فرهنگ اسلامي و سنتهاي اصيل  عشايري.

(۱۱) تهيه طرح و پيشنهاد تأمين بودجه موردنياز طرحهاي عمراني و برنامه­هاي توسعه جامع مناطق عشايري به هيأت دولت.

(۱۲) اقدام در ساير مسايل مرتبط با زندگي عشاير به پيشنهاد كميسيونها يا دبيرخانه شورا يا شوراهاي استانها و يا يكي از اعضاي شورا.

تبصره - شوراهاي عشايري در سطوح مختلف و در كليه موارد فوق الذكر صرفاً مسئوليت سياست­گذاري و نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط را اعمال مي­نمايند و هر كدام از دستگاهها حسب وظيفه مسئول مستقيم تهيه و اجراي برنامه­ها و طرحها و تأمين اعتبارات مربوط به وظايف خود و ارائه گزارش مرتب و مستمر به شورا مي­باشد.

 

ب_ وظايف دبيرخانه شوراي عالي عشاير:

(۱) تهيه و دستور كار جلسات شوراي عالي عشاير.

(۲) ابلاغ تصميمات شوراي عالي عشاير به دستگاههاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر اجراي آنها.

(۳) مطالعه و بررسي و تحقيق پيرامون اوضاع و احوال جوامع عشايري با جمع آوري اطلاعات لازم و تهيه سوابق موردنياز از طريق شوراهاي استانها و كميسيونهاي ذيربط.

(۴) ايجاد هماهنگي و ارتباط لازم في­ما­بين دبيرخانه­هاي استانها، كميسيونهاي فوق الاشاره و حل و فصل موارد اختلاف و پيگيري و نظارت بر امر تشكيل جلسات و تصميمات مربوطه و گزارش مراتب به رياست شورا و جلسه شوراي عالي عشاير.

(۵) تهيه طرحها و پيشنهادات مناسب با هماهنگي كميسيونها و شوراهاي استانها و ارائه به شوراي عالي عشاير.

(۶) بررسي شكايات و درخواستهاي عشاير در ارتباط با مجريان امور عشاير با همكاري دستگاههاي ذيربط و اعلام نتيجه و پيشنهاد به رياست شوراي عالي عشاير جهت اقدام لازم.

(۷) تهيه گزارشات مستند و مستمر از عملكرد و نتايج تصميمات شوراي عالي توسط دستگاههاي اجرايي و اعلام نتيجه به رياست شوراي عالي عشاير جهت اقدام لازم.

(۸) تهيه و ارائه طرحها و ساير پيشنهادات مناسب در كليه امور مربوط به عشاير به شوراي عالي به منظور اخذ تصميم لازم.

 

 

ج- وظايف كميسيون سياسي - اجتماعي:

(۱) بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي كوتاه مدت و بلندمدت جهت حل مسايل و تنگناهاي سياسي- اجتماعي عشاير پيشنهاد شده توسط اعضا يا شوراي عالي عشاير استانها حسب مورد ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي عالي عشاير به منظور تصميم گيري نهايي.

(۲) تهيه و ارائه پيشنهاد و خط مشي لازم جهت تأمين امنيت و حل مسائل سياسي- اجتماعي عشاير در مسير كوچ و در ييلاق و قشلاق.

(۳) پيشنهاد چگونگي ايجاد هماهنگي در مسايل في مابين استانهايي كه داراي عشاير برون كوچ هستند.

(۴) بررسي و ارائه طرحهاي مناسب در ارتباط با ايجاد زمينه­هاي لازم جهت پرورش و رشد و شكوفايي و بهره­گيري از استعدادهاي رزمي و نظامي در جوامع عشاير در جهت حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و حفاظت از مرزهاي كشور اسلامي.

(۵) تهيه و ارائه پيشنهادات لازم جهت توسعه و رشد فرهنگ اسلامي و اصيل عشاير در مناطق عشايري.

(۶) بررسي و ارائه طريق در جهت حل مسايل آموزش و پرورش عشاير از طريق پيشنهاد تشكيلات متناسب با زندگي كوچ نشيني و سوادآموزي در بين عشاير.

(۷) ارائه راه حل براي حل اختلافات بين كشاورزان و عشاير در ارتباط با مراتع.

(۸) ارتباط و هماهنگي لازم با دبيرخانه شوراي عالي عشاير در انجام وظايف محوله.

(۹) ارتباط و هماهنگي با شوراي عشاير استانها در رابطه با امور مربوطه.

(۱۰) تصويب و اجراي مواردي كه از طريق رياست يا شوراي عالي به كميسيون جهت اقدام محول مي­شود.

(۱۱) اقدام در ساير مواردي كه مرتبط به امور سياسي - اجتماعي عشاير مي­باشد.

(۱۲) بررسي و ارائه پيشنهاد در ارتباط با كمك به عشاير در هنگام وقوع سوانح طبيعي و اقدامات پيشگيرانه به كمك جهاد سازندگي.

 

د- وظايف كميسيون اقتصادي- عمراني:

(۱) بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي كوتاه مدت و دراز مدت جهت حل مسايل و تنگناهاي اقتصادي- عمراني عشاير، پيشنهاد شده توسط اعضا يا شوراهاي استانها حسب مورد و ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي عالي عشاير به منظور تصميم گيري نهايي.

(۲) تهيه و تدوين پيشنهاد ايجاد تسهيلات و تهيه امكانات لازم جهت بهبود و توسعه تضمين خريد توليدات دامي، لبني، زراعي و صنايع دستي عشاير.

(۳) پيش بيني و ارائه طرحها و خط مشي لازم به منظور بالا بردن سطح درآمد خانوارهاي عشايري و فروش به موقع و مناسب توليدات عشاير.

(۴) پيشنهاد برنامه­ها و خط مشي لازم جهت تأمين امكانات بهداشتي، درماني، خدماتي و طرحهاي عمراني موردنياز عشاير.

(۵) بررسي چگونگي ارائه تسهيلات لازم جهت حمل و نقل عشاير در زمان كوچ.

(۶) بررسي و تهيه طرحهاي مناسب پيرامون حل مسايل و مشكلات موجود در رابطه با مراتع، علوفه و كليه امور مربوط به دام عشاير.

(۷) بررسي و پيشنهاد چگونگي فراهم نمودن تسهيلات لازم و تهيه امكانات موردنياز جامعه عشايري از قبيل ارزاق عمومي و ساير وسايل موردنياز زندگي آنان.

(۸) ارتباط و هماهنگي لازم با دبيرخانه شوراي عالي عشاير در انجام وظايف محوله.

(۹) ارتباط و هماهنگي لازم با شوراهاي عشاير در رابطه با امور مربوطه.

(۱۰) اقدام در ساير مواردي كه مرتبط با امور اقتصادي - عمراني عشاير مي­باشد.

 

هـ- وظايف شوراي عشاير استان، مشابه با وظايف شوراي عالي در سطح استان مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱- شوراي عشاير استان در اموري كه تبعات منطقه­اي و كشوري دارد موظف به هماهنگي با شوراي عالي عشاير و ناظر بر امور شوراي عشاير شهرستان خواهد بود.

تبصره ۲- وظايف دبيرخانه شوراي عشاير استان مشابه وظايف دبيرخانه شواري عالي در سطح استان مربوطه خواهد بود. و دبيرخانه شوراي عشاير استان موظف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي و نظار بر امور دبيرخانه شوراي عشاير شهرستان خواهد بود.

 

و- وظايف شوراي عشايري شهرستان مشابه با وظايف شوراي عشاير استان در سطح شهرستان مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱- شوراي عشاير شهرستان در اموري كه تبعات منطقه­اي و استاني دارد موظف به هماهنگي با شوراي عشاير استان خواهد بود.

تبصره ۲- وظايف دبيرخانه شوراي عشاير شهرستان مشابه با وظايف دبيرخانه شوراي عشاير استان در سطح شهرستان خواهد بود و دبيرخانه شوراي عشاير شهرستان موظف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي عشاير استان خواهد بود.

۵-اين مصوبه جايگزين مصوبه جلسه مورخه شوراي انقلاب اسلامي ايران خواهد بود.

 

۱- شوراي عالي عشاير سابقاً نيز به موجب مصوبه شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده بود كه جهت اطلاع ذيلاً به درج آن مبادرت مي­گردد:

لايحه قانوني در مورد تشكيل شوراي عالي عشاير

(مصوب ۳/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران)

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۵۹ بنا به پيشنهاد شماره ۴۱/۴/۱/۱۷۶۶/۳۹۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۵۹ وزارت كشور و به منظور رسيدگي به وضع عشاير و بهبود وضع زندگي آنان و همچنين احياي فرهنگ و سنتهاي بومي و عشيره­اي و جبران لطماتي كه در اثر سلطه طاغوت بر عشاير ايران وارد آمده و براي از قوه به فعل درآوردن استعدادهاي رزمي و نظامي جنگ آوران عشاير و جهت دادن اين استعدادها در حمايت از انقلاب اسلامي و حل مسأله دامداري و امنيت ييلاق و قشلاق و خدمات اجتماعي از قبيل مدرسه و بهداشت تصويب نمودند كه شوراي عالي عشاير ايران در وزارت كشور بطور دائمي تشكيل گردد. اعضاي شوراي عالي عشاير ايران عبارتند از نمايندگان:

۱-وزارت كشاورزي ۲- وزارت بهداري و بهزيستي ۳- وزارت آموزش و پرورش ۴- وزارت راه و ترابري ۵- وزارت دفاع ملي و چهار نفر از افراد مورد اعتماد  عشاير و يا افراد علاقه­مند سه امور عشايري به انتخاب وزير كشور.

در مراكز استانها و شهرستانهايي كه محل سكناي عشاير است مشابه شوراي عشايري فوق تشكيل مي­گردد با اين تفاوت كه نمايندگان عشاير به وسيله خود آنها انتخاب و پس از موافقت استانداري و تصويب شوراي عالي عشاير رسميت پيدا خواهد كرد.

ارگانهاي شوراي عالي عشاير عبارتند از:

۱-دبيرخانه (بازرسي - رسيدگي به شكايات) ۲- امور فرهنگي و اجتماعي ۳- امور سياسي و نظامي ۴- امور رفاهي و بهداشت ۵- امور صنايع دستي، كشاورزي، دامداري ۶- امور اطلاعات طرح و برنامه و آمار.

بودجه لازم جهت امور عمراني و رفاهي عشاير از محل اعتبارات مربوط به هر استان تأمين خواهد شد مگر آنكه هزينه­هاي خاص مورد نظر باشد كه در آن صورت شوراي عالي پيشنهادات لازم را تهيه و از طريق وزارت كشور به دولت ارائه مي­نمايد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران