رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۱۵

بهسازی تولید

اداره بهسازی و امور تولید

 • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ظرفیت های تولیدی عشایر .
 • ارائه نیاز های مطالعاتی بخش تولید در کانون های توسعه به واحدهای ذی ربط .
 • ایجاد زمینه های مناسب تولید و اشتغال در کانون های توسعه .
 • برنامه ریزی برای تولید فراورده های زراعی ـدامی و صنعتی از نظر کمی و کیفی .
 • کمک به احداث واحد های تولیدی و اشتغال زا درمناطق عشایری .
 • هماهنگی و همکاری با سازمان جنگل ها و مراتع به منظور تهیه دستور العمل وآیین نامه نحوه ی همکاری بین سازمان جنگل ها و مراتع و امور عشایر در مورد ممیزی مراتع ،طرح های مرتع داری ایجاد تعادل دام و مرتع و نحوه بهره برداری مناسب از منابع طبیعی تجدید شونده ،نحوه ی مالکیت مراتع، بهره برداری عشایر از محصولات فرعی جنگلها ومراتع .
 • همکاری در امور تهیه و تنظیم تقویم کوچ ،قرق ،حفاظت ،تعیین ظرفیت مراتع و نظارت بر نحوه ی چرای دام در مراتع با هماهنگی مراجع ذی ربط .
 • تهیه دستور العمل موردنیاز برای تامین اراضی و واگذاری آن به عشایر واجد شرایط .
 • برنامه ریزی و کمک به بهره برداران عشایر از معادن در مناطق عشایری .
 • برنامه ریزی لازم در زمینه تبدیل سوخت نباتی به سوخت فسیلی در مناطق عشایری جهت جلوگیری از تخریب  جنگل ها ومراتع کشور .
 • پیگیری و برنامه ریزی جهت سوخت رسانی ،آبرسانی سیار ودیگر مایحتاج عشایر .
 • تدوین و. ترویج روشهای مناسب بهره برداری از مراتع وزمین های کشاورزی و...در مناطق عشایری .
 • انجام بررسی های لازم جهت افزایش بهره وری در بین عشایر با ترویج روشهای علمی و استفاده از آخرین پدیده های علمی .