رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۸-۰۴-۰۲

برنامه ریزی و مطالعات

 اداره برنامه ریزی و مطالعات

  • مطالعه طرح های مورد نیاز برنامه ساماندهی وتوسعه جامع مناطق عشایری .
  • ارتباط مستمر با موسسات و مجامع تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده و بهره برداری از امکانات آنها در راستای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .
  • تدوین روشها و برنامه ریزی امور تحقیقاتی ومطالعاتی برنامه ساماندهی .
  • تهیه و تدوین آیین نامه ها ،دستور العمل ها وشرح خدمات مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .
  • اولویت بندی طرح های مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .
  • نظارت عالیه بر اجرای پروژه های مطالعاتی .
  • بررسی و تحقیق به منظور تعیین شیوه ها و الگوی مناسب توسعه زندگی عشایری در شرایط مختلف جغرافیا و محیطی .
  • ارزیابی ،بازبینی و اصلاح شیوه های اجرایی طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی .
  • تهیه نظام نظارت و ارزیابی بر اجرای طرح های مطالعاتی وتحقیقاتی .
  • تهیه اطلاعات فنی و نرم افزاری مورد نیاز به منظور ارائه خدمات فنی وپشتیبانی واحدهای مطالعاتی .
  • تعیین میزان و نحوه انتشار نتایج مطالعاتی دارای یافته های جدید علمی و کاربردی .
  • تهیه ،تدوین وترجمه کتب ،مقالات ،آیین نامه ها وراهبردهای موثر دراجرای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .
  • ارائه نتایج مطالعات جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت .