رفتن به محتوای اصلی
تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰۰-۰۷-۰۶

برنامه ریزی و مطالعات

 اداره برنامه ریزی و مطالعات

 • مطالعه طرح های مورد نیاز برنامه ساماندهی وتوسعه جامع مناطق عشایری .
 • ارتباط مستمر با موسسات و مجامع تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده و بهره برداری از امکانات آنها در راستای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .
 • تدوین روشها و برنامه ریزی امور تحقیقاتی ومطالعاتی برنامه ساماندهی .
 • تهیه و تدوین آیین نامه ها ،دستور العمل ها وشرح خدمات مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .
 • اولویت بندی طرح های مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .
 • نظارت عالیه بر اجرای پروژه های مطالعاتی .
 • بررسی و تحقیق به منظور تعیین شیوه ها و الگوی مناسب توسعه زندگی عشایری در شرایط مختلف جغرافیا و محیطی .
 • ارزیابی ،بازبینی و اصلاح شیوه های اجرایی طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی .
 • تهیه نظام نظارت و ارزیابی بر اجرای طرح های مطالعاتی وتحقیقاتی .
 • تهیه اطلاعات فنی و نرم افزاری مورد نیاز به منظور ارائه خدمات فنی وپشتیبانی واحدهای مطالعاتی .
 • تعیین میزان و نحوه انتشار نتایج مطالعاتی دارای یافته های جدید علمی و کاربردی .
 • تهیه ،تدوین وترجمه کتب ،مقالات ،آیین نامه ها وراهبردهای موثر دراجرای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .
 • ارائه نتایج مطالعات جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت .